Simon Ágnes: Babaköszöntő 

Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény, életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga! 

 

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló, 2016. február 11. napjától hatályos rendeletben, új elemként jelenik meg az Újszülött gyermekek fogadásához támogatás „BABA ÉRKEZETT” program. 

Ez a program a városban élő fiatal családok gyermekvállalásának ösztönzését célozza. Az önkormányzat a családba érkező újszülött gyermekek fogadásához kíván segítséget adni természetben nyújtott támogatással, ajándékcsomag formájában. Az ajándékcsomag babaápolási szereket és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. A jogosultsági feltételeket a rendelet tartalmazza. Az ajándékcsomag értéke: 10 000 Ft. 

Dr. Szóró Magdolna képviselő asszony, mint a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke megbízásából kerültem abba a szerencsés helyzetbe, hogy Venyike Tünde védőnővel közösen meglátogattuk a március 07-én született Rafael Dzsamilla újszülöttet. A 8 évvel idősebb leánytestvére és természetesen a szülők, nagyszülők, rokonok nagyon várták a pici megérkezését. 

A babának és a családnak sok örömet, egészséget és boldogságot kívánunk. 

Farkas Józsefné
SZKTT Zagyva menti Integrált Központ
Család- és gyermekjóléti szolgálata 

 

 

„Amit a szociális munkások tesznek az jóval több, mint munka: szolgálat, amihez szeretet, alázat, és kitartás kell. Nem csak sokoldalú szakértelmet kíván, hanem őszinte együttérzést és szakmai alázatot is.” 

 

Tisztelt újszászi lakosok! 

Rövid tájékoztatást szeretnénk Önöknek nyújtani a Zagyva menti Integrált Központ család- és gyermekjóléti szolgálatáról. 

A családsegítők személyében változások történtek: Ágotainé Serfőző Anita, Fejesné Konka Beáta, Gazdag Gabriella és Kovács Szilárdné helyett új családsegítők látják el a szolgálat feladatait. Nagy–Rácz Anikó szociálpedagógus és Jenes Orsolya szociális munkás. 

A szakmai vezetői feladatokat heti 2 órában Farkas Józsefné intézményvezető koordinálja Zagyvarékas településen is. A munkavállalók rendelkeznek a jogszabály által előírt képesítéssel. Januárban már határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeztünk. 

Bizonyára értesültek róla, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. A települési önkormányzatok 2015. október 31-éig felülvizsgálták a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítása módosításra került a Társulási megállapodásban. 

A települési önkormányzatok 2015. november 30-áig döntöttek a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról. 

A nem járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat a járásszékhely településen működő gyermekjóléti központnak, 2016. január 10-éig átadta a folyamatban lévő ügyek iratanyagait (védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, megelőző pártfogás, nevelésbe vétel, utógondozás). 

A család-és gyermekjóléti központ feladatait, melyek hatósági tevékenységhez kapcsolódnak, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ látja el. 

Az Újszászi Híradó következő számában fognak bemutatkozni a munkatársak. 

A képviselő-testületi tagoknak minden évben beszámolunk a szolgálatok munkájáról, de a lakossághoz ebből csak rész információk kerülnek ki. Szükséges és egyben törvény írja elő, hogy a lakosságot tájékoztatni kell a feladatellátás tartalmáról, az elérhetőségekről. 

Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 

Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. 

Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja 

 • a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével, 
 • a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról, 
 • a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, és 
 • az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális segítőmunka keretében 

 • segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, 
 • az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe, 
 • koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését, 
 • az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös probléma definiálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez, 
 • a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és 
 • közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében 

 • folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit, 
 • a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében, 
 • a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban, és 
 • segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából 

 • olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna, és 
 • kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél programok megszervezését. 

A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család- és gyermekjóléti szolgálat 

 • segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez, 
 • tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről, 
 • a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, és 
 • a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről. 

A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat haladéktalanul, a család- és gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére. 

A családsegítők a heti munkaidőkeretének (40 óra) a felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében látják el, a szociális segítőmunka, illetve az adatgyűjtés helyszínen való elvégzéséhez. 

További 20 órában az ügyfélszolgálaton megjelent klienseknek nyújtanak segítséget. 

A szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

Feladatok a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működésével kapcsolatban: 

A gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat 

 • figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét, 
 • a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, 
 • tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 
 • fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad, 
 • a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, 
 • veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait, 
 • az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a zárt adatkezelés kötelezettségét, 
 • a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak, 
 • a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít, 
 • egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket – beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket – és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez, 
 • éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és 
 • a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal. 

A felsorolás nem véges, ezen kívül rengeteg időt fordítunk az adminisztrációs munkák elvégzésére. 

Ügyfélszolgálati idő: 

Hétfő: 8.00 – 12.00; 12.30 – 16.00 
Kedd: – 
Szerda: 8.00 – 12.00 
Csütörtök: 12.30 – 16.00 
Péntek: 8.00 – 13.00 

Telefon: 56/552-068 

e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. 

A szociális szakember alapvető feladata, az elemi ismeretekkel rendelkező ügyfelek eligazodásának segítése ebben a bonyolult világban, egyszerű, közérthető tájékoztatással. Célunk, hogy a kliens ne futamodjon meg a számára túl nehéznek tűnő mindennapos problémák elől, hanem ismerje, és tudja a segítségünket kérni gondjai megoldásában. A szociális szakma ezt segíti elő a maga eszközeivel, ha nem, intézményekhez irányítjuk őket. 

A támogatások igényléséhez rendelkezünk megfelelő nyomtatványokkal, és azok kitöltésében tevőlegesen is segítséget tudunk nyújtani. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fenti ellátások változásait is az információnyújtás naprakészsége miatt. Ezért nagyon fontos, hogy a hozzánk fordulóknak megfelelő tájékoztatást tudjunk nyújtani a gyermekvédelmi, szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. 

Kérem Önöket, hogy forduljanak hozzánk bizalommal. 

Farkas Józsefné
igazgató 

 

 

Képtár | Picasa

Fotó: Barta Imréné

 

 

 

December 22-én immár 22. alkalommal rendezte meg a Városi Művelődési Ház és Könyvtár az egyedül élők teadélutánját. Mintegy nyolcvan fő vett részt ezen a tavaszt idéző decemberi délutánon.

Barta Imréné köszöntötte az egybegyűlteket:

„A karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk és békésen, meghitten ünnepeljünk.

Az ünnep meghittségét, harmóniáját elsősorban magunknak kell kialakítani: békességet, nyugalmat teremtve otthonunkban és a nagyobb közösségekben egyaránt.”

A köszöntő szavak után Molnár Péter polgármester üdvözölte a megjelenteket, ő is szólt néhány szót az ünnep kapcsán a szeretetről, a tiszteletről, a törődésről. Idős, egyedülálló emberekről lévén szó, még nagyobb odafigyelést kívánnak, a családtagok és a társadalom részéről is.

Közben az asztaloknál meggyújtottuk a gyertyákat, ezt követően az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak verses, zenés karácsonyi műsorát láthatták a megjelentek (betanította Csajbókné Nyári Erzsébet, Nyolczas Károlyné és Rehák Ágnes).

A színvonalas műsor után a Kvint kör karácsonyi összeállítását hallhatták a jelenlévők. A Százszorszép Népdalkör tagjai szintén karácsonyi dalokkal köszöntötték a megjelenteket. Közben a fenyőfán is meggyújtottuk a gyertyákat. Szerény ajándékkal, teával, bejglivel és pogácsával vendégeltük meg a meghívottakat, amit támogatók által tudtunk biztosítani.

Köszönjük nekik:

Újszász Város Önkormányzat,

Pócs János országgyűlési képviselő,

Együtt Újszászért Egyesület,

Nagy Gáborné,

Konka Csaba képviselő.

Nagy segítségünkre voltak, és köszönjük a meghívók kihordását a Zagyva menti Integrált Központ dolgozóinak, a bejgli, pogácsa és tea elkészítését a Zagyvaparti Idősek Otthona konyhájának, valamint a Rózsa Imre Középiskola és Kollégium néhány diákjának, akik önkéntes munka keretében segítettek a terem rendezésében, terítésben és felszolgálásban.

Némethné Varga Edit

 

 

 

 

 

Lassan vége a 2014-es évnek. Ebben az esztendőben is sok örömteli, szorgos, eseményekben gazdag napokat töltöttek a tagok az Idősek klubjában.

A legutóbbi beszámolónk óta történtekről tájékoztatjuk a kedves olvasót!

Ünnepeink sorát az augusztus 20-ai államalapítás és az új kenyér ünnepe követte. A történelmi események felelevenítése után zsíros kenyeret fogyasztottunk. Az idén is elbúcsúztattuk a nyári hónapokat egy utolsó bográcsolással. Október első napján az időseket köszöntötték a fiatalabb generáció tagjai. Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek. Vágó Károlyné köszöntője után Farsang Róbert és Gazdag Vanda ötödik osztályos tanulók, valamint Lapu Krisztián szívet melengető versekkel kedveskedett a megjelenteknek.

A városi könyvtár indítványozására mi is könyveket, újságokat vettünk a kezünkbe, és felolvasásokkal, egy-egy újságcikk elolvasásával kapcsolódtunk az olvasás világnapja megtartásához.

Az élet velejárója az elmúlás. Ebben az évben három klubtagunktól kellett búcsút vennünk. Halottak napján temetői látogatást tettünk és virágot, mécsest helyeztünk sírjaikra.

Amikor olyan rendezvényekről van tudomásunk, ami felkelti az időseink érdeklődését, igyekszünk megszervezni az oda való eljutást. Így került sor a szolnoki csoki fesztiválon és a tápiószentmártoni hurkatöltő fesztiválon való részvételre. A jelenlévők finom csokoládékat vásárolhattak, figyelemmel kísérhették a disznóvágást és feldolgozást, közben finom falatokat és nedûket kóstolhattak.

Az utolsó negyedévben aktuális névnaposokat is megköszöntöttük versekkel és nevük eredetének felolvasásával. Két klubtagunk ünnepelte 70. születésnapját, őket külön köszöntöttük. Finom sütemények minden alkalommal kerültek az asztalokra.

A szorgos hétköznapokat a kinti virágok téliesítésével, a közelgő ünnepekre való dekorációk elkészítésével, fejtörőkkel, alkalmanként tornával, kártyázással, kézimunkázással és beszélgetésekkel töltjük.

Azokhoz az idősekhez, akik otthonukból már nem igazán tudnak közösségbe, ügyeik intézésére, bevásárlásra vagy gyógyszereik felíratására elmenni, őket a házi segítségnyújtók keresik fel. Napi szinten nyújtanak segítséget az ellátásunkban lévőknek a fentiekben említettekhez, továbbá környezetük, ruházatuk rendbetételéhez. Szükség szerint ápolási feladatokat is végeznek. Munkájukat, munkánkat november 12-én, a szociális munka napján ünnepi asztalnál méltatta intézményünk igazgatója. Köszönjük a megemlékezést!

Végezetül minden ellátottunknak és e sorokat olvasóknak áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepet és boldog új esztendőt kívánunk.

Papp Sándorné
Vágó Károlyné

 

A hurkafesztiválon

 

Névnaposok

 

Olvasási világnap

 

A szociális munka napja

 

Újszász 2016©