A közérdekű adatokat az alábbi jogszabályok alapján teszi közzé a Polgármesteri Hivatal:
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) a Magyarország helyi önkormányzatairól
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről
2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról
2006. évi LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
1999. évi. LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1990. évi C. törvény a helyi adókról
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
218/2009. (X.6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
176/1997. (X.11.) Korm. rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól
2004. évi II. törvény a mozgóképről
29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
5/2010. (VII.16.) KIM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról
55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról
3/2008. (II.5.) KvVm rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklete, a táblázat 12. és 13. sora
2009. évi CXXII. törvény A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. Rendelet
92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) két olyan jogszabályhelyet tartalmaz, amely az önkormányzati kör közzétételi kötelezettségét közvetve vagy közvetlenül érinti.
Önkormányzat rendeletei
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

 

Újszász 2016©