Döntés-előkészítés rendje

 

 

Testületi ülések

 

Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ülését 2018. április 24-én /kedden/ 15.00 órai kezdettel tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Zagyvaparti Idősek Otthona, 5052 Újszász, Akácfa u. 90.

 

Az ülés napirendje, előterjesztések:

  Napirendi pontok: Előadó
1./ A Zagyvaparti Idősek Otthona 2017 évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásához.
Molnár Péter polgármester
2./ Újszász Város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolók megtárgyalásához.
Molnár Péter polgármester
3./ A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója.
Molnár Péter polgármester
4./ Átfogó értékelés Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Udud Róza jegyző
5./ A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja 2017. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásához.
Molnár Péter polgármester
6./ Véleményezés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői álláshely betöltésére irányuló pályázat elbírálásához.
Molnár Péter polgármester
7./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról.
Molnár Péter polgármester
8./ A koncessziós díj terhére történő halaszthatatlan víziközmű rekonstrukció elvégzéséről.
Molnár Péter polgármester
9./ Az egészségügyi alapellátását körzeteiről szóló ……./2018.(…….) önkormányzati rendelet elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
10./ Az Újszász Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának, a 2018. évi munkatervének, a Városi Könyvtár dolgozóinak 5 éves képzési tervének és a 2018, évre vonatkozó beiskolázási tervének elfogadásáról.
Molnár Péter polgármester
11./ A települési zöldhulladék elszállításáról.
Molnár Péter polgármester
12./ Az ingatlan-nyilvántartásban Újszász belterület 1601 hrsz-on felvett Fecske úti ingatlan hasznosításáról.
Molnár Péter polgármester
13./ Az I. és II. számú fogorvosi körzetek további működtetéséről.
Molnár Péter polgármester
14./ Ösztöndíj felhívás orvostanhallgatók támogatására.
Molnár Péter polgármester
15./ Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásáról.
Molnár Péter polgármester
16./ Képviselői tiszteletdíj felajánlásához.
Molnár Péter polgármester
17./ Egyebek  

 

Ú j s z á s z, 2018. április 19.

/: Molnár Péter :/
polgármester

 

 

Jegyzőkönyvek

 

Rendeletek

 

Újszász Város Önkormányzatának hatályos rendeletei

10/2001. (IX.12.) Egyes szabálysértési tényállást is megállapító önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.
8/2003. (II.12.) A családi események megrendezéséhez igénybe vehető szolgáltatási díjakról.
26/2004. (VI.23.) az anyakönyvvezető ruházati költségeihez való hozzájárulásról egységes szerkezetben.
38/2006. (XII.13.) a módosításokról, egységes szerkezetben.
12/2003. (VII.23.) Újszász Város Önkormányzat Ellenőrzési Szabályzatáról.
15/2003. (VII.23.) A szakmai alapfeladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatói szerződéssel történő feladatellátás szabályozásáról.
18/2003. (VII.23.) Az adósságkezelési szolgáltatásról
16/2005. (IV.20.) a módosításokról, egységes szerkezetben.
21/2003. (VII.23.) A temetőkről és a temetkezésről.
27/2007. (XII.22.) a módosításokról, egységes szerkezetben.
25/2003. (XII.29.) Újszász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról.
27/2003. (XII.29.) A gépjárműadóról szóló 20/2002. (XII.19.) ÖR hatályon kívül helyezéséről.
4/2004. (II.11.) Újszász Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
35/2004. (IX.15.) a módosításokról
4/2006. (II.15.) a módosításokról
9/2007. (IV.11.) a módosításokról
23/2007. (X.05.) a módosításokról
18/2008.(X.15.) a módosításokról
24/2008.(XII.21.) a módosításokról
12/2004. (II.11.) A települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, valamint a közterületi állattartással összefüggő feladatok végrehajtásáról.
15/2004. (IV.21.) A közterületek használatának rendjéről (egységes szerkezetben)
11/2006. (V.19.) a módosításokról
10/2013. (VIII.07.) a módosításokról
12/2016. (VI. 22.) a módosításokról
16/2004. (IV.21.) A közbeszerzésekről szóló 4/2002. (II.20.) ÖR hatályon kívül helyezéséről.
18/2004. (IV.21.) A bölcsődében fizetendő gondozási díj összegéről, megállapításuk szabályairól szóló 10/21995. (VIII.31.) ÖR hatályon kívül helyezéséről.
19/2004. (IV.21.) Újszász Nagyközség Polgármesteri Hivatalban dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/1993. (III.30.) ÖR hatályon kívül helyezéséről.
32/2004. (IX.15.) A vásárokról és piacokról.
33/2004. (IX.15.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási tervéről.
37/2004. (XI.17.) A helyi parkolási viszonyok szabályozásáról.
10/2005. (III.02.) Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmi követelményeiről.
1/2006. (II.15.) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeinek beszámolási tevékenységével kapcsolatos szabályozásról.
16/2006. (VII.21.) Építési tilalom elrendeléséről a Védgátsor térségében.
30/2006. (XI.29.) A bölcsődei szolgáltatási díjakról.
25/2007. (X.28.) A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésükről.
26/2007. (XI.28.) A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védelméről.
33/2007. (XII.22.) Újszász Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők részére illetménykiegészítés megállapításáról.
3/2008. (II.13.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és az eseti tankönyv- és tanszerellátás támogatásáról.
9/2009. (IV.15.) A sportról.
11/2009. (IX.16.) Újszász város önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról.
14/2009. (IX.16.) A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK Irányelvvel kapcsolatos, - érintett helyi rendeletek jogharmonizációjára.
15/2009. (IX.16.) Az elektronikus ügyintézés kizárásáról szóló 41/2005. (XII.21.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
16/2009. (IX.16.) Újszász város címerének, zászlajának és díszpecsétjének létesítéséről és használatának rendjéről.
18/2009. (XII.02.) A helyi közművelődésről.
2/2010. (II.16.) Újszász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról
   
5/2011. (IV.13.) a módosításról
11/2010. (IX.22.) Újszász Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
19/2010. (XII.22.) A települési szilárd hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról.
2/2011. (II.16.) a módosításokról
3/2012. (II.08.) a módosításokról
15/2012. (IV.25.) a módosításokról
23/2010. (XII.22.) Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, bizottságainak elnökei és tagjai tiszteletdíjáról.
4/2011. (II.16.) Újszász Városi Önkormányzat 2011 évi költségvetésének megállapításáról
   
10/2011. (VII.29.) a módosításokról
11/2011. (VIII.05.) a módosításokról
13/2011. (IX.14) a módosításokról
28/2011.(XII.21.) a módosításokról
4/2012.(III.7.) a módosításokról
6/2011. (IV.13.) Újszász Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
   
17/2011. (XI.29.) a módosításokról
14/2011. (IX.14.) Újszász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
   
12/2011. (IX.14.) A Helyi Építési Szabályzatról.
16/2011. (XI.04.) a módosításokról
10/2014. (VIII.27.) a módosításokról
15/2014. (XI.05.) a módosításokról
   
15/2015. (XI.04.) a módosításokról
9/2016. (IV.27.) a módosításokról
17/2016. (XI. 16.) a módosításokról
18/2011. (XI.29.) az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről
19/2011. (XI.29.) a települési környezet védelméről
20/2011. (XII.21.) a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról
5/2012. (III.7.) Újszász Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről szóló 3/2011.(II.16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
6/2012. (III.7.) Újszász Városi Önkormányzat 2012 évi költségvetésének megállapításáról
   
18/2012. (IX.12.) a módosításokról
20/2012. (IX.12.) a módosításokról
24/2012. (XI.14.) a módosításokról
2/2013. (III.13.) a módosításokról
7/2012. (III.7.) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
16/2012. (VI.20.) a módosításokról
9/2013. (VI.19.) a módosításokról (egységes szerkezetben)
16/2014. (XI.26.) a módosításokról
10/2015.(VI.24.) a módosításokról
13/2015.(IX.24.) a módosításokról
   
7/2017. (VI. 28.) a módosításokról
8/2012. (III.7.) Újszász Város Kitüntető Címeinek adományozásáról
9/2012. (III.7.) A talajterhelési díjról
8/2013. (IV.10.) a módosításokról (egységes szerkezetben) ;
10/2012. (III.7.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, a Városi Bölcsődében fizetendő térítési díj megállapításáról
11/2012.(IV.25.) Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
   
17/2012. (VI.20.) A helyi parkolási viszonyok szabályozásáról
19/2012. (IX.12.) Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
   
21/2012. (IX.12.) Újszász Város Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 26/2011.(XII.21.) ÖR hatályon kívül helyezéséről
23/2012. (X.26.) Az állattartás általános szabályairól szóló 15/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről
27/2012. (XII.19.) Újszász város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
20/2015. (XII.16.) a módosításokról
1/2013. (III.13.) Újszász Városi Önkormányzat 2013 évi költségvetésének megállapításáról
   
11/2013. (VIII.07.) a módosításokról
20/2013. (XII.06.) a módosításokról
21/2013. (XII.18.) a módosításokról
1/2014. (II.19.) a módosításokról
   
   
   
3/2013. (III.13.) A Városi Tornacsarnok és a Művelődési Ház egyes helyiségeinek bérleti díjáról szóló 39/2006.(XII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
5/2013. (III.13.) A városi könyvtár szolgáltatási díjairól szóló 17/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
6/2013. (III.13.) A települési hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról
18/2015. (XII.2.) a módosításokról
7/2013. (IV.10.) Újszász Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
   
13/2013. (IX.25.) Újszász Városi Önkormányzat 2013 évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
   
15/2013. (IX.25.) az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról
17/2013. (XI.27.) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
19/2013. (XI.27.) a háziorvosi körzetek megállapításáról
2/2014. (II.19.) Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról
   
9/2014.(VI.25.) a módosításokról
   
5/2015. (IV.1.) a módosításokról
   
3/2014. (II.19.) Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról.
8/2016. (IV.27.) a módosításokról
15/2016. (IX. 21.) a módosításokról
4/2014. (IV.30.) Újszász Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
   
5/2014. (VI.25.) a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
7/2014. (VI.25.) a temetőkről és a temetkezések rendjéről egységes szerkezetben
1/2015. (I.28.) a módosításokról
13/2014. (X.21.) Újszász Városi Önkormányzat képviselőinek, bizottsági elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról
14/2014. (XI.05.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
   
17/2014. (XII.17.) az intézményi élelmezési nyersanyagköltség és az étkezési térítési díjak megállapításáról (egységes szerkezetben)
17/2015. (XII.2.) a módosításokról
11/2016. (VI. 22.) a módosításokról
14/2016. (IX. 21.) a módosításokról
2/2015. (II.11.) a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
3/2015. (II.26.) Újszász Városi Önkormányzat 2015 évi költségvetésének megállapításáról
   
9/2015. (VI.08.) a módosításokról
   
4/2016. (III.9.) a módosításokról
11/2015.(VI.24.) a módosításokról
12/2015.(IX.23.) a módosításokról
   
19/2015. (XII.16.) a módosításokról
4/2015. (II.26.) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról
2/2016. (II.10.) a módosításokról
10/2016. (V.2.) a módosításokról
6/2015. (IV.1.) a helyi adókról
21/2015. (XII.16.) a módosításokról
7/2015. (IV.29.) Újszász Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2014. évi maradvány jóváhagyásáról
   
8/2015. (IV.29.) Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
16/2015. (XII.1.) a módosításokról
3/2016. (II.10.) a módosításokról
20/2016. (XII. 23.) a módosításokról
1/2017. (I. 25.) a módosításokról
14/2015. (X.21.) a háziorvosi körzetek megállapításáról
6/2016. (IV.22.) a módosításokról
1/2016. (II.10.) Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról
13/2016. (IX. 21.) a módosításokról
18/2016. (XII. 14.) a módosításokról
3/2017. (IV. 26.) a módosításokról
5/2016. (III.9.) a lakásépítés (vásárlás) munkáltatói támogatásáról szóló 13/2003. (VII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
7/2016. (IV.27.) Újszász Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2015. évi maradvány jóváhagyásáról
19/2016. (XII. 14.) a védőnői körzetek megállapításáról
2/2017. (II. 15.) Újszász Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról
10/2017. (IX. 27.) a módosításokról
12/2017. (XII. 20.) a módosításokról
4/2017. (IV. 26.) Újszász Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2016. évi maradvány jóváhagyásáról
5/2017. (IV. 26.) az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről
6/2017. (V. 26.) az építészeti értékek helyi védelméről szóló 6/2004. (II.11.) önkormányzati rendelet, valamint a módosításáról szóló 27/2009. (XII.23.) és a 13/2012. (IV.25.) önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
8/2017. (VI. 28.) Újszász Város Kitüntető Címeinek adományozásáról
9/2017. (VIII. 16.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
11/2017. (XII. 20.) Újszász Város településképének védelméről
1/2018. (II. 16.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról

 

 

Újszász 2016©