HIRDETMÉNY

Óvodai beíratás a 2017/2018-as nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. 09. 01. előtt születtek és még nem járnak óvodába.

Az Újszász Városi Önkormányzat által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontja:

 

dátum délelőtt délután
2018. április 23. (hétfő) 8:00 – 11:00 14:00 - 17:00
2018. április 24. (kedd) 8:00 – 11:00 14:00 - 17:00
2018. április 25. (szerda) 8:00 – 11:00 14:00 - 17:00
2018. április 26. (csütörtök) 8:00 – 11:00 14:00 - 17:00

 

Beiratkozás helye: Újszász Városi Óvoda
5052, Újszász Bajcsy-Zs. út 14-16.
Tel.: 06-56/367-636

A beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

  • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2018.08.31-ig betölti a 3. életévét, az Nkt. értelmében a nevelési év kezdő napjától (2018.09.01-től) legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
  • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének utolsó naptári napját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.
  • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti (2019.02.28-ig)  feltéve, hogy minden, a felvételis körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyeleti vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében.

A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.

A beíratáskor be kell mutatni:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
  • A gyermek anyakönyvi kivonatának másolatát.
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.
  • A gyermek TAJ kártyáját.
  • A gyermek oltási könyvét
  • Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény).
  • Igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2018.05.26-ig értesíti a szülőt.

Az Nkt. 37. §-a szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda intézményvezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Az óvoda nevelési év kezdete: 2018.09.01.

Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvételt nyert gyermekek átvétele.

Újszász 2018.02.07.

Udud Róza
Jegyző

 

 

Újszász 2016©