Újszász Város Önkormányzata nevében Bogárné Simon Klára, az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola intézményvezetője köszöntötte a város oktatási, nevelési intézményeiben dolgozókat, illetve az onnan nyugdíjba vonult pedagógusokat.

 

Google Photos

Fotó: Barta Imréné

 

Részletek köszöntőjéből:

„Meggyőződésem, hogy nehéz, de tiszteletreméltó pályát választottunk. Gyakran fél lábbal a mennyországban érezhetjük magunkat, fél lábbal pedig a pokolban. Egyszerre állunk köztiszteletben, szeretetben, ugyanakkor bármikor kerülhetünk nehéz, megalázó helyzetbe. Mindennap meg kell felelni az elvárásoknak, elsősorban a saját magunk által felállított mércének, másodsorban a gyerekek, a szülők és a pedagógustársak elvárásainak. Nem könnyű feladat naponta, óránként 20-30 szempárral szembenézni, hitelesnek maradni, érdeklődést fenntartani és a tudást átadni.

Tudjuk, nem elég a lexikális tudás, egyéniségnek, jó embernek kell lenni. Bár életünk során a megtanult ismeretek nagy részét rutinszerűen alkalmazzuk, mint az írás, olvasás, összeadás – az információk nagy részét –, mint az integrálszámítás, kémiai vegyületek képletei - elfelejtjük. De arra mindig emlékszünk, ki segítette, egyengette utunkat kemény szigorral, de szeretettel.”
Bogárné Simon Klára bevezetője után Molnár Péter polgármester köszöntötte a megjelenteket, méltatta a pedagógusok városunkban betöltött szerepét.

Ezek után kitüntetések átadására került sor.

Az egyetemek, főiskolák azoknak a pedagógusoknak adományoznak arany diplomát, akik tanítói, tanári oklevelüket valamely jogelőd intézményben 50 évvel ezelőtt szerezték, és legalább harminc éven át dolgoztak eredményesen az oktatás területén.
Bogárné Simon Klára méltatta az aranydiplomás Tóth Csabánét.

 

Az aranydiplomás Tóth Csabánéval

 

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm Tóth Csabáné Babikát, az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettesét, aki 50 évvel ezelőtt, 1967. szeptember 4-én vette át magyar-orosz szakos diplomáját Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.

A kerek évfordulók mindig elgondolkodtatóak – az ötven nem véletlenül érdemelte ki az arany jelzőt –, érzelmekkel átitatottak és számvetésre késztetőek. Bennem is rengeteg gondolatot ébresztett. Egy tanár életének fokmérőjét a diákok alkotják. Az ő életpályájuk alakulása tükrözi legjobban a befektetett munkát, energiát. És nemcsak a kinevelt diplomásokra gondolok, hanem a jellemük, az alkotókészségük, a munkamoráljuk, az érdeklődési körük alakulására, fejlődésére is. Mert a pedagógus tanítás közben tanul legtöbbet. Mert nem elég az előírt tananyagot átadni, számon kérni, azt meg is kell tanítani, és e közben emberekkel foglalkozni, akik mind-mind más személyiségjegyeket hordoznak, ezért más megközelítést igényelnek. Babika ilyen pedagógus volt. Tudott a gyerekekkel bánni, megtalálta a személyes hangnemet, az ismeretanyag elsajátíttatása mellett folyton-folyvást nevelt is.
Az arany diplomát átadta és az ünnepeltet köszöntötte Bodnárné Szabó Gabriella nyugalmazott iskolaigazgató.

 

A nyugdíjba vonulókat Molnárné Hegedűs Krisztina óvodavezető köszöntötte:

„Az Újszász Városi Óvoda és Bölcsődéből a 2016/2017-es nevelési évben 3 kolléganőtől búcsúzunk. A búcsúzás oka pedig nem más, mint hogy mind a hárman megkezdik nyugdíjas éveiket. Név szerint: Tugyiné Barta Mária, Nagy Jánosné és Zsigmond Ernőné.

Tugyiné Barta Mária évtizedekig lelkiismeretesen, odaadóan, mindenek elé helyezve vezette a városi bölcsődét. Munkáját mindvégig a precizitás, a tökéletességre való törekvés és a gyermekszeretet jellemezte. Mindent megtett a kollégákért, a gyermekekért, a szülőkért és azért, hogy a bölcsődés gyermekek minél felszabadultabban tölthessék mindennapjaikat.

Zsigmond Ernőné mindenki Ibolya nénije, akinek a végtelen gyermekszeretet szőtte át munkáját évtizedeken keresztül. Mindig türelemmel és megértéssel fordult a gyermekekhez, a szülőkhöz és a kollégákhoz.

Nagy Jánosné Marika óvó néni, aki tyúkanyóként gyűjtötte maga köré a gyermekeket, munkája során számára mindig a gyermek volt az első, azok egyéni igényeit és szükségleteit tartotta szem előtt.

 

Nagy Jánosné és Molnár Péter

 

Színvonalas, együttműködő munkája nemcsak a gyermekek felé mutatkozott meg, hanem vezetői munkája során kollégái, beosztottjai felé is. Rá mindig lehetett és lehet számítani. Hiányozni fog nekünk.

Mind a három kollégának kívánunk hosszú, boldog, tartalmas nyugdíjas éveket erőben, egészségben, szeretetben.”

Ezek után elismerő oklevelek átadására került sor. A kitüntetetteket a Szolnoki Tankerület nevében Zároch Anett osztályvezető méltatta.

Pomázi Melinda munkaközösség- vezetőnek példaértékű pedagógusi tevékenysége és informatika tanárként végzett tehetséggondozó munkája elismeréséül. Tanítványai évek óta sikeres ECDL vizsgát tesznek. A Németh József megyei informatika versenyen több kategóriában első helyezett tanítványokkal büszkélkedhet.

 

Pomázi Melinda és Bogárné Simon Klára

 

1994 óta az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógusa, a tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Munkájának alapvető jellemzői: a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség.

Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően mindig a tanulók, a gyermekek érdekeit tartja a legfontosabbnak.

Kiváló szervezőképességét mutatja, hogy évek óta szervez kirándulásokat és táborokat, lelkes segítője a diákönkormányzat munkájának.

2016 óta a 4H Egyesület elnökeként a civil szervezetek életében is részt vesz.

Sulyok Marianna tanítónőnek tehetséggondozó munkája elismeréséül. Közel egy évtizede tehetséggondozó tevékenysége nyomán az alsó tagozat minden évfolyamán és a felső tagozaton is hagyományőrző néptánc csoportokat vezet. A városban és az iskolában nincs olyan rendezvény, ahol tanítványaival ne emelné a műsor színvonalát. Tevékenysége folytán sok sikerhez juttatja tanítványait, örömhöz juttatva szüleiket és a rendezvények valamennyi résztvevőjét.

 

Sulyok Marianna és Zároch Anett

 

Rá igazán érvényes, hogy a népi kultúra, a népzene és a néptánc átszövi életét, hiszen egyik hobbija is ez, évek óta lelkes tagja a Liliom Néptánc Hagyományőrző Egyesületnek.

A rábízott gyermekeket nagy felelősséggel és odaadással oktatja, neveli, munkájára az igényesség, precizitás jellemző.

Székelyfalvi Gábornénak a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban végzett példaértékű tevékenysége elismeréséül. Igazi szárnyakat adó pedagógus, az elesettek mentora. Az anyanyelvi nevelés terén végzett kiemelkedő tehetséggondozó munkája bizonyítékaként tanítványai az elmúlt években számtalan kiemelkedő megyei és országos eredményt értek el a különböző versenyeken. Emellett ugyanilyen figyelmet fordít a lassabban haladó, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek megsegítésére, felzárkóztatására is.

 

Székelyfalvi Gáborné és Zároch Anett

 

A diákszínpad tagjaival minden iskolai ünnepséget felejthetetlenné tesz.

Mentálhigiénés szakemberként elkötelezett híve a gyermekek mentális egészségmegőrzésének. Számos iskolai drog prevenciós program megvalósítása fűződik nevéhez.

A mindennapok munkája mellett belső igénye a folyamatos önképzés, szakmai megújulás. Az évek során számos továbbképzésen bővítette ismereteit, és alapdiplomája megszerzése óta további öt diplomát szerzett.

A helyi pedagógus társadalomban nevét ismerik és elismerik, a város közoktatásának meghatározó tagja.

Csekő Ferencné iskolatitkárnak, aki évtizedek óta segíti az iskola oktató-nevelő munkáját.

 

Csekő Ferencné és Zároch Anett

 

Az évek során precizitással és odafigyeléssel végezte az intézmény adminisztratív feladatait. Munkáját gyermekközpontú szemlélettel látta el. (Vérző seb, fájó láb nem maradt ellátatlanul.)

Tevékenysége révén gyakran érezhettük, hogy a tantestület létszáma eggyel több, mint az engedélyezett státusz. A civil szervezeteknek nyújtott önzetlen segítő, támogató tevékenysége – alapítvány, egyesület – elismerésre méltó, példa a fiatalok előtt.

Autodidakta módon elsajátított minden olyan fontos tudnivalót, amely a napi munkát könnyebbé, gördülékenyebbé teszi. Bár közel a nyugdíjhoz, még nemrégiben is számítógépes tanfolyamon gyarapította tudását. Részese volt minden innovációnak, nemcsak az adminisztratív feladatok elvégzése során, hanem a programok megvalósításában is részt vállalt.

Rózsa György, a Rózsa Imre Középiskola és Kollégium igazgatója Kovács Nándornénak adta át Az év pedagógusa díjat, melyről a középiskola tantestülete döntött titkos szavazással.

 

Kovács Nándorné és Molnár Péter

 

Molnár Péter polgármester gratulált valamennyi kitüntetettnek, és egy-egy szép virágcsokrot nyújtott át.

Az ünnepség a gyerekek, fiatalok köszöntő műsorával zárult, melyben felléptek az óvodások két gyönyörű tánccal, a középiskola diákjai, Hommer Csilla prózával, Barati Bendegúz zongorajátékával, a 3. osztályosok néptánccal, a 2. osztályosok esernyős tánccal, a 4. osztályosok irodalmi összeállítással.

Végezetül álljanak itt Bogárné Simon Klára záró szavai útravalóként:

„Kívánom, hogy mindennapjaitokat hassák át az apró örömök és sikerek. Naponta öleljenek át szerető gyermekkezek, nézzenek fel ragyogó, hálás gyermekszemek, és kapjatok a szülőktől elismerő szavakat. Mert kell az elismerés, kell a szeretet, hogy meg tudjuk vívni a mindennapok csatáit. Kívánok további sok sikert, nagyon sok erőt, kitartást. Kívánok minden kollégának jó egészséget, munkájába vetett hitének megtartását, sok-sok gyermekmosolyt.”

Barta Imréné

 

Újszász 2016©