Összegző gondolatok az Újszászi 4H Egyesületről,
a 2014 évi Közgyűléséről, a 2013. évi tevékenységekről

 

Az Újszászi 4 H Egyesület immáron több mint 20 éve, 1994. március 1-én alakult meg, a Magyarországi 4H Klubok Országos Szövetségéhez csatlakozva, lelkes patronálók, támogatók, nagytöbbségében pedagógusok közreműködésével. Az akkor világszinten ismert, ideológia és politikamentes gyermek és ifjúsági szervezet, amely négy angol szó: a Head=fej, Hands= kezek, Heart=szív, Healt=egészség rövidítése, úgymond fénykorát élte hazánkban. A Mezőgazdasági Minisztérium támogatásával működő Országos Szövetséget ismert közéleti személyiségek támogatták, hiszen változó világunkban is örökérvényű értékeket közvetítve, a korkívánatos elvárásoknak megfelelve szerveződtek országszerte a klubok, egyesületek, hogy a felnövekvő nemzedék neveléséhez – oktatásához, értékorientációjához, szemlélet formálásához kínáljanak alternatív, közösségi szintérre épülő lehetőséget. Alapelveit, tevékenységei köreit Dr. Mihály Ottó oktatáskutató és fejlesztő, egyetemi tanszékvezető összegezte, határozta meg, s a mozgalom akkori „fellegvára” a Debrecen-Józsai általános iskola, s egyik legelkötelezettebb képviselője pedig Bényei Sándor volt, aki jelenleg a Balmazújvárosi Tankerület igazgatója. Éppen az ő megkeresésére érte egyesületünket az a megtiszteltetés, hogy 1994-ben, a Magyarországi 4H Klubok Országos Szövetségének első konferenciája, melynek fővédnöke az akkori köztársasági elnök Göncz Árpád volt, Újszászon, a középiskolában került megrendezésre, több mint félszáz klub, szervezet részt vételével, tartalmas szakmai programokkal, építő együttgondolkodással.

 

Képtár

Fotó: Fehér János

 

20 évvel ezelőtt abban a lelkes, elkötelezett légkörben senki sem gondolta volna, hogy a szövetség és a mozgalom átalakulásának következtében, bár hivatalos adat nem áll rendelkezésre, de nagy valószínűséggel 2014-ben egyetlen működő klub, szervezeti egység az Újszászi. Vitathatatlan, hogy a mi egyesületünk is már csak két klubbal működik az óvodaival, ahol a pedagógiai programban alternatív elemként is beépítésre kerültek a 4H alapelvek, tevékenységek a környezettudatos nevelés eszközeként, s a sportcsarnoki klub, ahol a szabadidő hasznos eltöltése, az egészséges életmódra nevelésre, közösség és szociális kompetenciák fejlesztésére helyeződik a hangsúly a sport, értékorientáció formálása mellett. Elnökségi ülésünkön e gondolatok jegyében emlékeztünk vissza az elmúlt húsz évre, s mindannyian egyetértettünk Fehér János elnökségi tagunk záró gondolatával, miszerint: Gond az, hogy csak két klub működik, hiszen a városban, de talán az országban sincs hasonló célú és tagságra épülő szervezet. Az értékei mellett nagy lehetőséget rejt pályázatok, nemzetközi kapcsolatok kiépítése terén is, jó lenne, ha mindezek alapján nagyobb figyelmet, ismertséget kapna, s több működő klubja lenne. Megállapodtunk abban is, hogy mivel tagságunk 95 % óvodás, iskolás gyermek így nem jubileumi ünnepséget, hanem családi- és gyermekprogramot szervezünk az évfordulóhoz kapcsolódóan.

2014. május 26-án 17 órára hívtuk össze 2014. évi Közgyűlésünket, melyen a 176 fős tagság, illetve az óvodások törvényes képviselői a szülők köréből nem jelent meg az előírásoknak megfelelő létszám, így a meghívóban közöltek szerint az ismételt közgyűlést 17 óra 30 perckor megtartottuk. A közgyűlés levezető elnöke, a szervezet szellemiségének megfelelően Fülöp Áldáska, a helyi középiskola diákja volt, aki nagyon magabiztosan, határozottan látta el megtisztelő feladatát. Tekintettel a közgyűlés jelenlévő tagjaira a pénzügyi és szakmai beszámoló rövidített, tanulók által is jól érthető formában került ismertetésre. Kiemelésre került, hogy a rendszeres programok, tevékenységek mellett 2013. év legjelentősebb feladata volt az „Egészségfejlesztés az Újszászi 4H Egyesületnél” című, 2012-be benyújtott, s 2013. 02.01-től, 2014.01.31-ig megvalósított, TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-0648 számú pályázat óvodai megvalósítása. Erre a célra 10 millió forint, vissza nem térítendő támogatást használhattunk fel részarányosan, a törvényi előírásoknak megfelelően, Sípos Szabó Emese pénzügyi vezető, Polónyiné Hegedűs Ágnes könyvelő számviteli és költségvetés felhasználásra irányuló tevékenysége, s a programvezetők lelkes munkája, a szülők és nagyszülők támogatása a gyermekek érdeklődő aktív részvétele mellett. A programokat ismertetve mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a Tengerecki Központ által összeállított rendezvénysorozat tartalmas, változatos lehetőséget biztosított az egészséges életmódra neveléshez, szemléletformáláshoz, melyeknek három programelemét a fenntarthatóság értelmében, további 5 évig vállalnia kell az egyesületnek. Alföldiné Hende Márta, Berényiné Bencsik Erzsébet, Cseke Izabella óvodapedagógusok programvezetői, támogatói munkáját egy-egy szál virággal köszöntük meg. A pályázat és a 4H Egyesület pénzügyi és közhasznúsági beszámolója a honlapon megtalálható, ezeket és a szakmai beszámolót a jelenlévők egyhangúan elfogadták. Kiemelkedő eseménye volt még a 2013. évnek, hogy a „Fenntartható egészség- és környezettudatos vidéki életmódhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése a Szolnoki Kistérség önkormányzatainak, oktatási intézményeinek civilszervezetinek bevonásával.” című LEADER projekthez kapcsolódóan 5 óvodapedagógus vett részt a 4H egyesület tagjaként 60 órás akkreditált természet és környezetvédelmi képzésen, s kapott tanúsítványt. 2013-ban az NEA-tól működésre 250000 Ft-ot pályázati támogatást nyertünk. A pénzt 2013-ban megkaptuk, de az elköltése és az elszámolása az előírásoknak megfelelően 2014 márciusában történt meg.

Ezt követően a módosításokkal egybeszerkesztett alap és működési szabályzat elfogadására került sor. Némethné Varga Edit jelölő, majd szavazatszámláló bizottsági elnök vezetésével a közgyűlés titkos szavazással megválasztotta az egyesület 5 fős elnökségét. Az elnökség elnököt, s alelnököt választott. Ennek értelmében az Újszászi 4 H egyesület tisztségviselői feladatait az elkövetkező 5 évben, az alábbi személyek látják el. Az egyesület elnöke: Szabóné Balogh Etelka, alelnöke: Szacskó József, elnökségi tagok: Bogárné Simon Klára az általános iskola igazgatója, Berényiné Bencsik Erzsébet az óvodai klub vezetője, Fehér János a sportcsarnok klubjának vezetője. Az elnökség előzőekben is tisztségviselői feladatokat ellátó tagjait, s a közgyűlésen jelenlévő Molnár Péter polgármester támogató közreműködését, apró, jelképes ajándékkal köszöntük meg. A levezető elnök a közgyűlést hivatalosan lezárta, majd kötetlen beszélgetéssel, s Fehér János elnökségi tag felajánlásából közös pizzázással fejeződött be a rendezvény.

Ezúton szeretném megköszönni az elnökség nevében minden támogatónk, patronálónk, aktív tagunk segítségét, s Oláh József rendszergazdának, honlapszerkesztőnek a pályázat megvalósításban és minden szervezetünket érintő tevékenységben nyújtott érdemi, önzetlen közreműködését, munkáját.

Szabóné Balogh Etelka
az egyesület elnöke

 

 

3. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
A közhasznú egyszerűsített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél
Újszászi 4H Egyesület
adószám:18823318-1-16
2012 2013
eFt eFt
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 301 8869
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 301 8 869
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 276 8767
a) alapítótól 0 0
b) központi költségvetésből 110 8767
c) helyi önkormányzattól 0 0
d) egyéb 166 0
2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0
4. Tagdíjból származó bevétel 25 100
5. Egyéb bevétel 0 2
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0
1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 301 8 869
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 219 9 004
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 219 9 004
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0
3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0
3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1 + 2) 82 -135
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) 82 -135
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 0 0
H. Nem pénzben realizált eredmény (1 + 2) 0 0
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 0 0
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) 0 0
I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1) ń H/2 0 0
J. Fizetendő társasági adó 0 0
K. Tárgyévi eredmény 0 0
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 82 -135
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0
Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 0
1. Bérköltség 0 0
ebből: megbízási díjak 0 0
tiszteletdíjak 0 0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0
3. Bérjárulékok 0 0
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 0 0
C. Értékcsökkenési leírás 0 0
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 219 9 004
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 0
ebből: 0 0
az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

 

1. számú melléklet a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Az egyszerűsített beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél,illetve közhasznú egyéb szervezetnél

Újszászi 4H Egyesület
adószám:18823318-1-16
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2012 2013
eFt eFt
A. Befektetett eszközök 0 0
I. Immateriális javak 0 0
II. Tárgyi eszközök 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
B. Forgóeszközök 252 851
I. Készletek 0 0
II. Követelések 0 0
III. Értékpapírok 0 0
V. Pénzeszközök 252 851
Eszközök összesen 252 851
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
C. Saját tőke -268 -403
I. Induló tőke/Jegyzett tőke 1 1
II. Tőkeváltozás/Eredmény -351 -269
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 82 -135
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0
D. Tartalék 0 0
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 520 1254
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 520 1254
Források összesen 252 851

 

 

 

Kertbarát névnap
Újszász, 2014. május 31.

 

Képtár

Fotó: Fehér János

 

 

Tisztelettel meghívjuk egyesületünk tagságát, tiszteletbeli tagjait és kiskorú tagjainak képviselőit az Újszászi 4 H Egyesület éves, és esedékes tisztújító Közgyűlésére.

Közgyűlés időpontja: 2014.05.26. 17:00 óra

Közgyűlés helye: Városi Művelődési Ház (zsibongó)

Levezető elnök: elnökségi tag

Témája:

 • 2013. évi mérleg, pénzügyi és szakmai beszámoló ismertetése, elfogadása
  Előadó: egyesület elnöke
 • Az egységbe szerkesztett Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat ismertetése, megvitatása, elfogadása.
  Előadó: egyesület alelnöke
 • Jelölő bizottság beszámolója
  Előadó: jelelő bizottság elnöke
 • Szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  Elnökség és tisztségviselők megválasztása.
  Szavazatszámláló bizottság elnöke

Megjelenésére feltétlen számítunk.

Alapszabályunk értelmében, amennyiben a tagok és a kiskorú tagokat képviselők 50%-a és + 1 fő a Közgyűlés meghirdetett időpontban nem jelenik meg, a Közgyűlés adott napon újra összehívható.

Ennek értelmében az Ismételt Közgyűlésre 2104.05.26. 17:30 tisztelettel meghívom.

A napirendi pontok megtartásával, a jelenlévők létszámától függetlenül a Közgyűlés résztvevői jogosultak a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására, az elnökség előírás szerinti megválasztására.

Tájékoztatom az egyesület tagságát, hogy az eddigi ajánlások szerint az elnökség tagság jelöltjei:

 • Berényiné Bencsik Erzsébet
 • Bogárné Simon Klára
 • Fehér János
 • Szacskó József
 • Szabóné Balogh Etelka

További jelölések megtehetők a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. e-mail címen és a MŰV ház irodájában, valamint a közgyűlésen a jelölt elfogadó nyilatkozatával.

Az elfogadó nyilatkozat letölthető:

 

Tisztelettel hívunk, várunk minden érintetett és érdeklődőt az elnökség nevében:

Újszász, 2014. 05. 16.

Szabóné Balogh Etelka
az egyesület elnöke

 

 

Az Együtt Újszászért Egyesület 2014. március 3-án tartotta meg a 2013. évet lezáró közgyűlését, ahol az alábbiak hangzottak el.

Az egyesület első nagyszabású megmozdulása a 2013 nyarán szervezett háromnapos napközis tábor volt, közel húsz hátrányos helyzetű gyermek számára ingyenes részvétellel. Kicsit tartottunk attól, hogyan fog sikerülni ez a művelődési házban (ugyanis az előző években a Parkerdő, Jászboldogháza volt a helyszín), de kellemesen csalódtunk, mert köszönhetően Fehérné Szekeres Zsuzsa és Némethné Varga Edit találékonyságának, minden zökkenőmentesen sikerült. A programok igen változatosak voltak, melyeket Vígh Lászlóné, Csajbókné Nyári Erzsébet, Nagy Jánosné óvónéni, Balogh Regina, Tarcsáné Varga Edit, Fehér János, az újszászi Népi Díszítőművészeti Szakkör tagjai és a szolnoki kézműves-tanár házaspár irányítottak. De nem szabad megfeledkezni Molnár Dezsőné, Bodnárné Szabó Gabriella részvételéről sem, akik a gyermekek étkeztetéséről, a foglalkozásokhoz szükséges eszközökről intézkedtek, az anyagiakról folyamatosan gondoskodtak. A résztvevők számára emlékezetes volt a rákóczifalvai buszos kirándulás, de felejthetetlen volt a Kaló Róbertéknál készült kemencés lángos, „megtűzdelve” Pap Szilvia – Sulyok Marianna táncházával. Az ínyencségeket Kaló Károlyné Gabika, Nagyné Marika készítette, míg a kemencében a tüzet szította Nagy János és Kaló Róbert.

Ezek után nagy szervezés következett Bodnárné Szabó Gabriella részéről a Sopron–Bécsbe tervezett kirándulás létrejötte érdekében, amiben nagy segítséget nyújtott Fehérné Szekeres Zsuzsa, Deák Imréné, Rózsa Imréné és végül, de nem utolsósorban Rózsa György, a gimnázium igazgatója, akitől kölcsön vehettük a német nyelvet oktató Gyimesiné Drinóczi Antónia tanárnőt. ő segített a kirándulóknak Bécsben tájékozódni, a várost bemutatni, ügyes-bajos dolgainkat megoldani. A kirándulás önköltséges volt.

Sopronban egy kollégiumban laktunk. A várost egy városnéző kisvonattal, idegenvezetővel jártuk körbe, majd következett egy belvárosi nevezetességekkel való ismerkedés – szintén idegenvezetővel. A sűrű program után esőben gyalogoltunk vacsorázni, ami azért említésre méltó, mert többen nem készültek erre, és bizony átázva-fázva érkeztek vissza szálláshelyükre. Bécs csodálatos, Schönbrunn még jobban tetszett a résztvevőknek. Mivel a kirándulás csak kétnapos volt, így nem tudtunk mindenütt annyi időt tölteni, mint szerettünk volna, de ez az út felkelthette a vágyat arra, hogy visszatérjen – aki alaposabban meg akar csodálni mindent – akár a családjával, ismerőseivel.

Időközben elkezdődött illetve folytatódott a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás megnyert összegének (4 811 580 Ft) felhasználása, melyet „Közösségi összefogás erősítésének támogatása", célterületére kaptuk. Ez a klubélet színteréül szolgáló épület (Hosszú iskola) korszerűsítését jelenti, ahol szükség volt a vizesblokk felújítására. Ezzel a fejlesztéssel közelebb kerülhetnek egymáshoz a civil szervezetek és az érdeklődő lakosok, erősödhet a közösségi összefogás. A projekt céljainak eléréséhez egyesületünk együttműködési megállapodást kötött Újszász Város Önkormányzatával, a városban működő civil szervezetek többségével, a Szent István tér 4. sz. alatti épület korszerűsítésére, ismeretterjesztő előadások megtartására és egészségnap keretében preventív szűrővizsgálatok megtartására. Az épület tervezett felújítása után rohammunkában kezdődött meg a projekt második fontos céljának, a „Közösen Újszászért, településünk lakóiért” egészségnap szervezése, 2013. december 7-i dátummal. Programok, szűrővizsgálatok, preventív és nem népegészségügyi szűrővizsgálatok a településen gyakoribbá vált betegségekre; ismeretterjesztő előadás mozgásszervi megbetegedések megelőzésének lehetőségei; gyógytorna gyakorlatok. Nagyon sok résztvevője volt a mozgásszervi, a lábelváltozás szűrésnek, a lábelváltozás korrekciónak. Itt többen is részt vettek, mint amennyi főre a projekt tervezett, de mindenki megkapta a szükséges ellátást. A pályázatban e tevékenységre megnyert összeg feletti részt Kaló Istvánné alpolgármester asszony és a ROCKPLAN Kft. támogatásából finanszíroztuk, amit hálásan köszönünk. A program befejezése pedig „Mozgással az egészségért” címmel záródott, amivel a Liliom Hagyományőrző Néptánc Egyesület tagjai lepték meg a résztvevőket, ami hatalmas sikert aratott. Köszönjük!

Úgy gondoljuk, hogy a LEADER pályázatunk ezen szakasza sikeresen lezárult. Köszönet ezért a városi önkormányzatnak, Molnár Péter polgármesternek, Kaló Istvánné alpolgármesternek, Lázár Imréné, az Újszász és Vidéke Takarékszövetkezet elnökének, és mindazoknak, akik segítő kezet nyújtottak az Együtt Újszászért Egyesületnek, hogy megvalósulhasson ez a projekt. Külön kell még megemlítenem, hogy az egész pályázat lebonyolításában leírhatatlan segítséget nyújtott Fehér Judit önkormányzati alkalmazott, aki figyelemmel kísérte a projekt minden mozzanatát, és szükség szerint intézkedett is. A magam és az egyesület nevében is köszönöm fiatalos lendületét, hozzáállását.

A projekt pénzügyi elszámolása 2013 decemberében megtörtént, és ha ezt elfogadják, akkor rövidesen a takarékszövetkezettől felvett hitelünk is rendeződni fog.

2013 decemberében sokadszorra újból megismétlődött a „Mikulás házhoz megy” program. Hat családnak 15 gyermeke kapott ajándékot, mikuláscsomagot. Ebben az akcióban részt vettek: Molnár Dezsőné, Vígh Lászlóné, Nagyné Marika óvónéni, Battyányi Józsefné, Szeremeta Gábor és neje, valamint „öreg” Mikulásunk, Nagy Máté.

Egyesületünk támogatásban részesítette a Vörösmarty Tanulmányi és Sport Alapítványt, a Magyar Lábtoll-labda Szövetséget, a magányosok karácsonyát, az egészségnapot, a hátrányos helyzetű gyermekek napközis táborát (3 nap), a „Mikulás házhoz megy” programot.

Köszönöm a vezetőség helytálló munkáját, a tagság aktív részvételét, és mindazok segítőkészségét, akik segítették az Együtt Újszászért Egyesületet abban, hogy kitűzött céljaiknak meg tudjanak felelni.

Bodnárné Szabó Gabriella
elnök

 

 

Nyílt nap

 

Április 12-én Nyílt Nap keretében történt a felújított piac avatása. Avató beszédet Farkas István, a Piaccsarnok Kft. ügyvezetője mondott.

„Nagyon sok szeretettel köszöntök minden érdeklődőt a PIACCSARNOK KFT NYÍLT NAPJÁN. Külön köszöntöm Újszász Város polgármesterét és városunk képviselőtestületének tagjait.

El kell, hogy mondjam: a protokoll és a reprezentálás nem áll túlságosan közel hozzám, azonban egy cég vezetőjének esetenként vannak elkerülhetetlen feladatai. Engedjék meg, hogy néhány gondolatban egy történeti áttekintést adjak önöknek.

 

Képtár

Fotó: Fehér János

 

A PIACCSARNOK Kft. 2004-ben alakult, ennek éppen 10 esztendeje. Kezdetben grandiózus terveket szövögettünk, több száz négyzetméternyi fedett, fűthető piaccsarnokot szerettünk volna építeni. Minden évben arra vártunk, hátha megszán bennünket a JÓISTEN, és különösebb befektetés nélkül meg tudjuk valósítani tervünket.

Aztán szép lassan, véleményem szerint túlságosan is lassan rájöttünk, hogy ennek igen kicsi az esélye. A forráshiányon túl azt is felismertük, hogy egy ilyen csarnok működtetése sem megoldható feladat, a heti két alkalom a működési költségeket sem fedezné. 2010-ben a sok helyben toporgást megelégelve, a társaság néhány tagja eladta részesedését a cégben, és az akkori ügyvezető is megvált tőlünk.

Az elmúlt néhány évben szerényebb elképzelésekkel folyamatosan nézegettük a pályázati lehetőségeket, mígnem elérkezett 2013. Ekkor a Piaccsarnok Kft. a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása kapcsán, 2013. július 1-én, „Piac felújítás Újszászon” címmel nyújtott be pályázatot.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. november 4-i pályázatnak helyt adó határozatával a pályázat megvalósítása megkezdődött 2013. november 13-án.

Az árajánlatokat begyűjtöttük, értékeltük és megkötöttük a Vállalkozási Szerződéseket a generál kivitelezővel, a Ferro-Land Kft-vel és a műszaki ellenőrrel (Cremona Mérnöki Iroda Kft. - Cseresznyés István).

A projekt megvalósítása során megtörtént a piac teljes területének térburkolattal való lefedése, 3 db fedett, oldalról nyitott árusítóhely létesítése, egy forgalomterelő oszlopsor kialakítása, valamint 8 db fix kerékpártároló elhelyezése.

 

Képtár

Fotó: Farkas István

 

A generál kivitelező és az alvállalkozók kiválasztásánál az áron túl fontos szempont volt az is, hogy a munkák zömét helyi vállalkozások végezzék.

A több, mint 1.300 m2 térkő lerakását a CSAZO Team Kft, a gépi munkákat Gajdos István végezte.

A 32 férőhelyes kerékpártárolókat, a 46 db határoló oszlopot, a több mint 40 m2 fedett árusítóhelyet (3 db) a generál kivitelező Ferro-Land Kft. készítette.

Ezzel a beruházással nemcsak a piac került méltó körülmények közé, hanem lehetővé válik a különböző városi és egyéb rendezvények kulturált megtartása is.

Végül szeretném megköszönni minden építésben, kivitelezésben és finanszírozásban résztvevőnek a munkáját, a megjelenteknek a megtisztelő érdeklődést és egyben kívánom azt, hogy a megújult piactér szolgálja sok-sok éven át az újszászi igényeket”.

 

 

 

 

„Szenvedélymentesen az egészségért”
TÁMOP-6.1.2-11/1-1546
Megújulás Alkoholizmus Ellenes Klub

Oktató sorozat 7.

 

 

Pályázati támogatást nyert az Újszászon működő „Megújulás” Alkoholizmus Ellenes Klub. A megvalósuló „Szenvedélymentesen az egészségért” program keretében tematikus klubfoglalkozásokat tartanak. A soron következő foglalkozás témája az egészséges életmód, a helyes táplálkozás.

Az egészségtelen életmód és elhízás számos megbetegedés talaja. Az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, emelkedett vérzsírszint- és húgysavértékek együttesen az érelmeszesedés rizikófaktorai. A betegségek megismerése, okainak tisztázása, segít az elhatározásban, mely a sikeres életmódváltás alapja lehet.

Egészséges táplálkozásnál figyelni kell a sav-bázis egyensúlyra, hiszen a savas táplálkozás a szervezetben savanyú anyagcsereterméket halmoz föl, ami számos betegség táptalaja.

 

Savképző ételek (kerülendő)

Összes húsfélék, hal, szárnyas, kolbászfélék, belsőségek, állati zsír, vaj, keményített növényi zsiradék, finomított olaj , diófélék, hüvelyesek, hántolt gabonafélék, minden fehér cukorral és fehér liszttel készült étel, sütemények, tészták, pasztörizált tej, tejtermékek, tojás és tojásos ételek, alkohol, kávé, ecet és ecetes ételek, csokoládé, kakaó, szénsavas italok.

Amennyiben túl nagy mennyiségű savas anyag rakódik le, akkor különféle betegségek fejlődnek ki. A ma szokásos táplálkozás a sav-bázis egyensúlyt erősen savas irányba tolja el. Az egészséges táplálkozás érdekében ezért túlnyomóan bázisképző élelmiszerek fogyasztását javasolják.

 

Bázisképző ételek (fogyasztandó)

Minden zöldségféle, zöld levelek, gyökérfélék, hagyma, burgonya, csicsóka, uborka, tök, káposztafélék, gesztenye, füge, fűszernövények, hántolatlan gabonák, mazsola, zöldséglevek, lúgos ásványvizek, csírák, búzakorpa, sörélesztő.

Nagyon sok betegség a savi mérgezésen alapul. Az elsavasodás következménye a mészhiány is, mivel a felesleges savak közömbösítésére a szervezet a csontokból, a fogakból, a szövetekből vonja ki a kalciumot. Ennek nem csak csonttörékenység, csontritkulás, csontfájdalmak és fogromlás a következménye, hanem idegfájdalmak és ideggyulladások, gyakori fertőző és gyulladásos megbetegedések is.

 

 

 

Újszász 2016©