Katolikus templom

Orczy István István királyunk emlékezetére 1740-ben templomot építetett, melyhez a tornyot 1743-ban emelték. Ettől számítják jeles ünnepnek nálunk augusztus 20.-át, István királyunk napját. A jelenlegi római katolikus templomot ennek helyére építtette 1885-ben Orczy Béla és Andor, neoromán stílusban. A templom a II. világháború idején, 1944-ben leégett, helyrehozatala még 1950-ben is tartott. Az új főoltár képét Muszély Ágoston festette, a sérült üvegablakokat Németh Ferenc budapesti üvegfestő állította helyre. Tornyát és tetőszerkezetét az 1990-es évek elején újították fel. A templom orgonáját a Műemlékvédelmi Hivatal 2003-ban védetté nyilvánította.

"Az újszászi Szent István Király templom" című kiadványban, amely a templom felszentelésének 120. évfordulójára jelent meg, részletesebben is olvashatnak a templom és a plébánia történetéről.

 

 

 

 

Fotó: Barta Imréné

 

AZ ÚJSZÁSZI TEMPLOM FRESKÓKÉPEI

Lent a Cserhát alján, Pestmegye szélén, a Zagyva és a vasút mellett fekszik Újszász népes község. Néhány évvel ezelőtt még csak a község urának, a b. Orczy-családnak gyönyörű, terjedelmes parkja volt Ujszász egyetlen nevezetessége. Ma azonban' méltó büszkesége a szép román stilü új r. kath. templom is, melyet a bárói család, mint kegyuraság építtetett, Weber Antal pár évvel ezelőtt elhunyt jeles műépítészünk tervei szerint. A külső alkotás szabatossága finom harmóniába olvad e monumentális épület belsejének összes berendezésével. Csinos szobrai, neves festők ecsetjétől származó képei mind művészi alkotások. Nagyban hozzájárult a templom belső szépségeinek gyarapításához az a sikerült freskókép, melyet a múlt év nyarán Túry Gyula készített.

Ez a szép alkotás, melyet másolatban lapunk jelen száma is bemutat, a templom apszisának majdnem egész mennyezetét elfoglalja, 5 méternyi szélességben és 4 méternyi magasságban terjedvén el az oltár fölött.

A kép tárgya Mária, Magyarország Nagyasszonya. Trónján ül, ölében tartja a kis Jézust. Tőle jobbra egy elaggott földmives térdel imára kulcsolt kezekkel; mellette oldalvást egy délczeg fiatal juhász; mögöttük a háttérben a szabadságharcznak megmaradt élő hirdetője, egy negyvennyolczas rokkant honvéd fejezi ki imádatát, a mint mankóin oda biczeg, a hol minden bajra írt, orvosságot találni.

 

 

A trón balján a lelkipásztorság van ábrázolva, egy aszkéta arczú öreg püspök, mellette egy ifjú pap és hátrább egy szerény, egyszerű szerzetes képében. A trón zsámolya előtt félig ülő, félig térdelő helyzetben egy gyermek látható, kinek arczán a szív naiv ártatlanságával a vallásos érzés kevésbbé öntudatos, de megkapó vonása párosul. Ajka imára nyílik, keze összekulcsolva, gyermekes szívvel, kissé előre nyújtott nyakkal figyelmez a kis Jézusra, a ki áldó szeretettel emeli kezét a gyermek feje fölé.

Mint látható, a művész motívumai egytől-egyig magyarosak. Magyarország Nagyasszonyát olyan környezetben akarja bemutatni, a mely minket magyarokat leginkább érdekelhet. A vallásosság bensőségét, a hódolat mélységét szólaltatja meg Túry az arczokon. Az egész kép szerkezete, az arczok jellemzetes, sajátos, a lélek belsejét visszatükröztető ábrázolása, a szinek élénksége, de tárgyhoz illő
összhangzása, tónusainak meleg, költői lendülete mind megérdemlik a műértők figyelmét.

Lévay Mihály

Forrás: VASÁRNAPI ÚJSÁG. 41. évf. 51. sz. (1894. deczember 23.)

 

Templomablak Anno Blog: Újszász

Újszász város Szolnokhoz közel. Szent István Király templomát 1885 decemberében szentelték fel. Az építésben résztvevő mesteremberek között megemlítik Kratzmann Ede üvegfestőt is. 1944 telén a németek - talán a nagy hideg miatt - felgyújtották a templomtorony lépcsőjét, minek következtében az egész templomtorony beesett a templom belsejébe. A szentély ablakokból egy kislapátnyi maradt csak az utókorra. Ebből a maradékból próbált összerakni valamit 1946-ban Német Ferenc budapesti üvegfestő, és ezek az ablakok láthatók ma is a templomban. Kratzmann Ede szignója megtalálható az egyik kis üvegen, de elég szokatlan módon: nem festve, ahogy szokta, hanem belekarcolva az üvegbe, és nem is magyar nyelven, hanem németül. Tippjeink: vagy 1878 előtt készült az ablak, vagy 1891 után. Esetleg Német Ferenc próbálta így jelezni a későbbi restaurátoroknak az ablak - általa még ismert - eredetét.

Tóth Erzsébet szerk.

 

 

 

Fotó: Sós Károly

 

Református templom

Városunk legújabb középülete az 1926-ban alapított Újszászi Református Fiókegyház újonnan épült temploma. 2001-ben 75 éves jubileumát a gyülekezeti összefogással készült épületben ünnepelhette a közösség. A templom teljesen 2004–ben készült el.

Fotó: Barta Imréné

 

Újszász 2016©